Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

Dentoriums leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvor der henvises til “Dental-brancheforeningens salgs- og leveringsbetingelser”, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 14 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Hvis sælger i tilbuddet har taget forbehold for mellemsalg, kan sælger – indtil købers accept er kommet frem til sælger – indgå aftale med tred­jemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkost til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

4.1 Alle priser i Dentoriums webshop er i danske kroner og inklusiv afgifter medmindre andet er angivet.

4.2 Sælger forbeholder sig ret til ved ordrer under kr. 1000,00 at påligne et forsendelsesgebyr på kr. 100,00.

4.3 Sælger forbeholder sig retten til ændringer i prisen som følge af væsentlige ændringer i told, skatter og afgifter, der medfører forøgede omkostninger for den aftalte leverance.

4.4 Sælger forbeholder sig retten til ændringer i prisen som følge af væsentlige ændringer i valutakurser, der medfører forøgede omkostninger for den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1 Betalingsfristen fremgår af faktura/ordrebekræftelse.

5.2 Såfremt leveringen udskydes pga. købers forhold (fordrings­havermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.

5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter fra forfaldsdag med 1,5 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.

5.4 Såfremt betaling ikke er sket rettidigt, er sælger berettiget til at rykke køber for betaling og herfor opkræve et rykkergebyr på kr. 500,00.

5.5 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen pga. mod­fordringer af nogen art. Køber kan dog tilbageholde betaling for forbrugsmaterialer i tilfælde, hvor betingelserne i pkt. 11 er opfyldt.

5.6 Overstiger ordren kr. 500.000, er Dentorium – efter modtagelsen af en underskrevet ordrebekræftelse – berettiget til at kræve en kreditvurdering af kunden. Overstiger ordren Kr. 1.000.000, kan Dentorium yderligere bede om en indeståelseserklæring (om solvens) eller en bankgaranti.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbende omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jfr. Pkt. 15.

6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammen­føjningen har fundet sted. Ved indbygning forstås i denne forbindelse ikke opstilling og klargøring af units.

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2 Med mindre andet skriftligt aftales, fastsættes leveringstiden af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 14 dage pga. sælgers forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogle beføjelser over for sælger.

7.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situati­on, som angivet i pkt. 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.4 Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold med­dele køber ændringer i leveringstiden.

7.5 Leveres det solgte med Modtagerflex, overgår ansvaret til køber for eventuel bortkomst eller beskadigelse af forsendelsen når Post Danmark har afleveret/scannet den på det aftalte sted.

8. Emballage

8.1 Emballering af udstyr sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

8.2 Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

8.3 Eventuelle omkostninger som følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af køber.

9. Produktinformation

9.1 Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

9.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulemper for køber.

9.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger.

9.4 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på datoen for ordrebekræftelse/aftalens indgåelse.

10. Installation og ibrugtagning af udstyr

10.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsy­ninger til udstyret, herunder for centralsugeanlæg: vandtilførsel og -afløb, elektricitet, luft og gas.

10.2 Hvis det aftales skriftligt, kan sælger udføre montering, opstilling eller demontering, men alle udgifter til materiale, tidsforbrug kørsel m.m. i forbindelse hermed betales af køber efter gældende dagspris. Ved udstyrsopstilling ved lørdage og helligdage, betaler køber de ekstra opståede omkostninger i henhold til sælgers gældende takster.

10.3 Såfremt sælger fremkommer med placeringsforslag eller lig­nende, sker dette uden ansvar for sælger, ligesom det er sælger uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indfly­delse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

10.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at sørge for, at der foreligger de nødvendige tilladelser fra bygningsmyndigheder, Arbejdstilsyn, el-myndigheder, brand­væsen og eventuelt andre myndigheder.

10.5 Bygningsmæssigt foranledigede leverancer eller arbejder er sæl­ger uvedkommende. Bygningens eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale, er sælger uvedkommende og be­rettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

10.6 Såfremt køber ikke har tilvejebragt de nødvendige forudsætnin­ger for installation og ibrugtagning af udstyr, er sælger berettiget til at kræve eventuelle omkostninger herved betalt af køber.

11. Mangler og reklamation

11.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber senest 8 dage efter leveringsdato give sælger skriftlig meddelelse herom og heri anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gør manglen gældende.

11.3 Mangler, der opstår som følge af overlast, usædvanlig brug eller manglende vedligeholdelse, omfattes ikke af sælgers ansvar.

11.4 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstil­let af sælger, kan det aftales, at de samme betingelser skal gælde mellem sælger og køber som mellem sælgers leverandør/pro­ducenten og sælger, således at sælger alene er ansvarlig over for køber, i det omfang sælgers leverandør/producenten er ansvarlig over for sælger. Disse betingelser skal sælger i så fald oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.

11.5 Såfremt sælger i forbindelse med afhjælpning afholder udgifter til kørsel, betaler køber disse efter sælgers sædvanlige takst. Hvis sælger anerkender manglen, betaler sælger dog egne udgifter i forbindelse med afhjælpningen.

11.6 Har køber ikke inden for følgende frister efter leveringsdato – hvilket normalt vil sige følgeseddel-/faktureringsdato – påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende:

– Nyt udstyr: senest 1 år efter leveringsdato. Dette omfatter dog ikke monterede sliddele, som f.eks. pærer, pakninger, ventiler slanger o. lign.

– Nye reservedele og sliddele: senest 3 måneder efter leve­ringsdato. For dele, der er udskiftet eller repareret jfr. pkt. 11.3 påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i tidsrum af 3 måneder, dog således at sælgers ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 15 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

– Forbrugsmaterialer: 8 dage.

11.7 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.4 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almin­delige regler samt disse leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.8 Forandringer af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

11.9 Brugt udstyr og eventuelle reservedele sælges som beset og uden ansvar for sælger.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Køber kan kun ved ophævelse af aftalen (pkt. 11.7) kræve erstat­ning for sit tab, dog højst 10% af fakturabeløbet.

12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre øko­nomiske konsekvens tab i anledning af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstæn­dighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, ophør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af le­verancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændighederne som nævnt, der er indtruffet inden tilbud­dets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Returnering

13.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og under forudsætning af sælgers godkendelse af returvaren ved modtagelsen. Sælger forbeholder sig ret til at opkræve et returneringsgebyr.

13.2 eventuelle forsendelsesomkostninger er for købers regning, og forsendelsen sker på købers risiko.

13.3 Varer, som efter sælgers oplysning hjemtages på købers bestilling, kan ikke returneres.

13.4 I de tilfælde, hvor køber efter pkt. 11.7 er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med hen­blik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.

14. Produktansvar

14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar:

14.2 Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter punkt 14.3 og 14.4 ikke er ansvarlig for over for køber.

14.3 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

14.4 I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

14.5 De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om er­statningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret